מדיניות פרטיות


מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר או בשירותים (כהגדרתם בתקנון האתר) והינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

איסוף מידע
במהלך השימוש בשירותים או הגלישה באתר, המשתמש עשוי להתבקש למסור מידע מזהה באופן אישי כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. במסירת המידע כאמור, המשתמש נותן הסכמתו להעברת המידע לצדדים שלישיים, לרבות לרשות המיסים לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש ואת בני משפחתו, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

פסקת הבהרה:
המידע לא יועבר לצדדים שלישיים שעושים שימוש מסחרי במידע עצמו אלא אך ורק לצרכים הבאים:
  • לרשות המיסים במקרה בו המשתמש אישר בצורה אקטיבית. בכל מקרה לא יועבר לרשות המיסים מידע ביוזמת החברה וללא יידוע מראש של המשתמש.
  • למנועים טכנולוגיים חיצוניים ומערכות בשימוש החברה, דוגמת: מנועי עיבוד תמונה, שירותי ענן (אך ורק לחשבון של החברה בהם ולשימושה התפעולי), מנועי ניתוח נתונים בשימוש החברה, כלי CRM, מחשבוני מס חיצוניים וכו'.
  • במקרה שהמשתמש מבקש באופן אקטיבי לחשוף את המידע כלפי בן הזוג שלו או מומחה בעל רישיון.
  • במקרה שהחברה נדרשה לחשוף את המידע על-פי צו של רשויות מדינת ישראל.
  • לגבי אזרחי ארצות הברית- יובהר כי נהלי FATCA אמנם אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אולם במקרה של חשבונות עם הכנסה ליחיד של מעל 500 אלף דולר אמריקאי, יש ל-IRS זכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים.על כן, אזרחים אמריקאים מתבקשים לשלוח לנו מייל לאחר השימוש ובו בקשת מחיקה מהמאגר. אזרח אמריקאי שלא יבקש מחיקה בסוף התהליך ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שאלו ביקשו צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס ישראל-ארה"ב).
  • שימו לב: החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע כ"מידע משובש". מידע משובש הוא מידע פיננסי אישי אבל הוא עובר פעולת שיבוש כך שמדובר במידע לא מזהה. מדובר רק בפרופילים של משתמשים ובכל מקרה החברה מתחייבת שלא להעביר מידע משובש של אדם בודד אלא רק מידע מאוגד של לפחות 10 לקוחות יחד המאוגדים תחת אותו פרופיל (מידע סטטיסטי כגון ממוצע תשלומי המס לפי מקצוע וכו').

החברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) ובטכנולוגיות נוספות, המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, החברה איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את הקלט לצדדים שלישיים לרבות, אך לא רק: מנועי עיבוד תמונה חיצוניים, מחשבוני מס חיצוניים, מאמתי נתונים ועוד)הכול בכפוף לפסקת הבהרה).

מחיקת מידע מהמאגר
אנחנו מכירים בזכותו של המשתמש למחיקת היסטוריה.
במקרה שמשתמש רוצה למחוק את נתוניו מהמאגר עליו לפנות אל החברה בכתב ולבקש מחיקת נתונים.
החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמש, בשל כל מידע או קלט שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

עצה שלנו: לא להעלות קבצים אישיים ממחשבים זרים, או בשימוש ברשתות ציבוריות כגון רשתות בבתי קפה.

שימו לב: החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

כפי שכתבנו בתקנון האתר השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.